Bogusław Bakuła

Bogusław Bakuła – ur. 1954 w Warszawie. Badacz literatury polskiej XX-XXI wieku, slawista, komparatysta. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Oblicza autotematyzmu(autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956) (1991), Człowiek jako dzieło sztuki. Z problemów metarefleksji artystycznej (1994), Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o literaturze i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku (1999), Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku (2000), Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne (2001), Eine Parallele Welt. Beiträige zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989 (Bielefeld 2018), Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą w latach 1976-1989 (2020). Autor licznych haseł w Slovníku polských spisovatelů (Praha 2000) oraz Encykłopediji Suczasnoji Ukrajiny wydanej przez Akademię Nauk Ukrainy. Redaktor bądź współredaktor wielu tomów monograficznych, m.in.: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999 (2001), Polska – Ukraina: partnerstwo kultur (2003), Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989-2004 (2007), Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956-2006 (2007), Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 (2008), Radio Solidarność. Podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990 (2008), ТеоріялітературивПольщі.Антологіятекстів.Другаполовинахх – першаполовинаххістоліття(Kijów 2008), Literatura i kino w Europie Środkowo-Wschodniej (2009), VáclavHavel. Człowiek, pisarz, filozof, polityk (2014), Comparisons and contexts. Essays on Central-Eastern European Literature and Culture (2015), Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (2015), a także księgi pamiątkowej z okazji 90. rocznicy urodzin pisarza Czy tu mieszka Poeta…? Poezje zebrane Leszka Bakuły (2020), Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą w latach 1976-1988 (2020). Redaktor naczelny czasopism naukowych „Slavia Occidentalis” (2000-2019) i „Porównania” (2004-2019). W roku 2022 opracował naukowo i opatrzył wstępem powieść Józefa Wittlina Sól ziemi (Instytut Literatury). Kierował międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi dotyczącymi relacji literackich i kulturalnych polsko-ukraińskich, polsko-czeskich, postkolonialnych zagadnień w Europie Środkowej i in. Jego artykuły i eseje przełożono na język angielski, białoruski, czeski, francuski, gruziński, niemiecki, rosyjski, rumuński, słowacki, ukraiński.