Archiwum Akcentu

  1. Archiwum „Akcentu” od roku 2000 (pliki z wybranymi tekstami)
  2. Archiwum „Akcentu” 2011-2017 (numery w całości w plikach pdf)
  3. Archiwum „Akcentu” 1980-2010 (skany numerów papierowych)
  4. Bibliografie

Archiwum „Akcentu” od roku 2000 (pliki z wybranymi tekstami)


Archiwum „Akcentu” 2011-2017 (numery w całości w plikach pdf)


Archiwum „Akcentu” 1980-2010 (skany papierowych numerów)


Bibliografia „Akcentu”

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2022

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2021

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2020

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2019

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2018

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2017

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2016

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2005-2015

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 1995-2004 (pdf)

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 1980-1994


Niektóre numery „Akcentu” widoczne powyżej można zamówić pod adresem redakcji. Warte uwagi są następujące tomy monograficzne:

Węgrzy i o Węgrach, nr 1 (23) 1986
Tom poświęcony jest w całości polsko-węgierskim związkom kulturowym i kulturze węgierskiej. Zawiera m.in. przekłady wierszy kilkunastu najwybitniejszych współczesnych poetów, fragmenty powieści E. Golgóczi Pielgrzymka do więzienia (dramatyczny obraz stalinizmu na Węgrzech) oraz nowego przekładu Chłopców z Placu Broni pióra T. Olszańskiego wraz z uzasadnieniem takiej reinterpretacji i inne teksty literackie (np. eseje S. Csoóriego). W numerze także szkice historyczne i literaturoznawcze.

Na pograniczu narodów i kultur II (Arabowie, Amerykanie, Litwini, Niemcy, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Węgrzy, Żydzi), nr 1-2 (39-40) 1990
Tom zawiera artykuły, eseje, teksty literackie, pamiętnikarskie i reprodukcje prac plastycznych dobrane tak, by uzyskać odpowiedź na pytanie o efekt kulturowy, jaki powstaje w strefach, gdzie sąsiadują ze sobą różne narodowości i gdzie stykają się (zderzają lub przenikają) odmienne tradycje i systemy wartości. Szczególnie wiele miejsca poświęcono kresom wschodnim i zachodnim Rzeczypospolitej, kulturze żydowskiej oraz emigracyjnym enklawom kulturowym. Sensacją jest pierwsza polska publikacja kontrowersyjnych fragmentów Szatańskich wersetów Salmana Rushdiego wraz z artykułem na temat autora, który – uznany przez część świata isalmskiego za obrazoburcę – otrzymał wyrok smierci. Ponadto proza i wiersze z pogranicza zachodniego (A. Müller, T. Żukowski) i wschodniego (Z. Grzesiak, A. Jurewicz), esej Danuty Mostwin o tożsamości kulturowej emigrantów, prezentacja muzułmańskich śladów w kulturze polskiej, Rosja M. Bierdiajewa, kontynuacja rozważań S. Sterny-Wachowiaka o mozaice kulturowej na pograniczu niemiecko-polskim i W. Panasa o literaturze polsko-żydowskiej.

Erotyka w literaturze, nr 4 (42) 1990
Większość zamieszczonych esejów, opowiadań i wierszy prezentuje różne warianty występowania motywu erotycznego w literaturze. Omówiona została tematyka erotyczna w twórczości A. Mickiewicza, B. Leśmiana, C. Miłosza, A. Bursy i R. Wojaczka oraz motywy miłosne w sztuce filmowej minionego ćwierćwiecza. Wysublimowany i łagodny jest erotyzm kilku publikowanych obok współczesnych opowiadań. Poza głównym tematem numer przynosi refleksje o wierszach T. Nowaka, analizę sytuacji psychospołecznej współczesnego poety w USA i esej na temat przenikania kultur na obrzeżach Chin.

Komizm, humor i groteska w kulturze Europy, nr 2-3 (44-45) 1991
Tom zawiera 17 artykułów poświęconych wybranym aspektom humoru i komizmu w Europie od średniowiecza po czasy współczesne lub dotyczących humoru w kulturach narodowych (np. francuskiej, polskiej, rosyjskiej, rumuńskiej, żydowskiej), a także rozważania na temat funkcji dowcipu politycznego w krajach o ustroju komunistycznym. Jednocześnie publikowane są nowe utwory najlepszych autorów tego gatunku: M. Wolskiego, A. Osieckiej, J. Osęki, amerykańskiego pisarza S. Dixona oraz piosenki i wiersze W. Młynarskiego, J. Brela, G. Brassensa, B. Okudżawy, I. Szymańskiego. Oprawę graficzną stanowi kilkadziesiąt rysunków satyrycznych J. Lipca oraz próbki humoru rysunkowego G. Wolińskiego, Z. Jujki i S. Sadurskiego.

Na pograniczu narodów i kultur III, nr 2-3 (48-49) 1992
Tom ukształtowany podobnie jak 1-2/1990, z nowymi, unikalnymi materiałami dokumentalnymi, problematyka litewską (Tomas Venclova), ukraińską (Mykoła Riabczuk), białoruską (Jan Czykwin), niemiecką i żydowską. Numer otwiera obszerna wypowiedź Tadeusza Konwickiego pt. Jak kręciłem „Lawę”.

Kultura polska w USA, nr 4 (50) 1992
Numer zawiera obszerne sprawozdanie ze zorganizowanej przez T. Karpowicza w Chicago międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Juliana Przybosia i kilka spośród wygłoszonych tam referatów (Uta Przyboś, B. Kierc, G. Gömöri, R. Skręt, B. Wróblewski), tłumaczenie polemiki na temat Polonii amerykańskiej stoczonej przez C. Miłosza i S. Blejwasa na łamach „New York Times Book Review” w 1987 r., nowe opowiadanie znakomitej polskiej pisarki i socjologa z Baltimore Danuty Mostwin, polski pierwodruk artykułu I.B. Singera o B. Schulzu publikowanego przed 30 laty w „Forwerts” (Nowy Jork), szkic na temat mieszkającego w Kalifornii zasłużonego bibliografa prasy polskiej Jana Kowalika i fragmenty popularnego wśród Polonii chicagowskiej słuchowiska Z. Mierzyńskiej Jackowo Story. Poza głównym tematem m. in. wiersze R. Kapuścińskiego i esej J. Łukasiewicza.

Polscy Amerykanie, nr 2 (68) 1997
Numer jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak „od środka” patrzą na Amerykę a jednocześnie na kraj swoich przodków dzieci polskich emigrantów, pierwszego, drugiego i dalszych pokoleń. Jakie miejsce znaleźli dla siebie w USA i jak określają właśną tożsamość? Jaki obraz polskości w sobie noszą i czy jest ona dla nich inspiracją czy ciężarem? Piszą m.in. Anthony Bukoski, Thomas S. Gladsky, John Guzlowski, Danuta Mostwin, Tadeusz Chabrowski i inni.

Berlin – Lipsk – Wiedeń,, nr 4 (74) 1998
Oś: Berlin – Lipsk – Wiedeń w minionym wieku ogrywała ważną rolę kulturotwórczą. W numerze znalazły się teksty (poezja, proza, omówienia) m.in. R.M. Rilkego, H. Breski, H. Häuslera, D. Wellershoffa, W. Schlotta, R. Schmigdall, Ch. Heckela (szczególnie akcentującego literackie przyjaźnie z Lublina) i A. Zielińskiego (polskiego pisarza mieszkającego w Wiedniu, publikującego po niemiecku i polsku).