Nauka w Akcencie

Zespół redakcyjny
prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
mgr Janina Hunek
mgr Łukasz Janicki
mgr Elżbieta Kusek
prof. dr hab. Lechosław Lameński
mgr Waldemar Michalski
prof. dr hab. Tadeusz Szkołut
mgr Jarosław Wach (sekretarz redakcji)
dr Bogusław Wróblewski (redaktor naczelny)

Stale współpracują:
dr Bogusław Biela (Francja), dr Jarosław Cymerman, mgr Marek Danielkiewicz, o. Tomasz Dostatni, dr Ewa Dunaj, prof. dr hab. Józef Fert, dr Anna Frajlich (USA, Columbia University), dr Ludwik Gawroński, prof. dr hab. Michał Głowiński, Anna Goławska, mgr Andrzej Goworski, mgr Edyta Ignatiuk, mgr Magdalena Jankowska, mgr Tomasz Kłusek, dr Alina Kochańczyk, prof. dr hab. István Kovács (Węgry, Węgierska Akademia Nauk), mgr Marek Kusiba (Kanada, University of Toronto), prof. dr hab. Jerzy Kutnik, mgr Eliza Leszczyńska-Pieniak, prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz, dr Łukasz Marcińczak, dr Anna Mazurek, o. Wacław Oszajca SJ, prof. Mykoła Riabczuk (Ukraina), mgr Jarosław Sawic, mgr Sergiusz Sterna-Wachowiak, mgr Małgorzata Szlachetka, prof. dr hab. Jerzy Święch, dr hab. Aneta Wysocka, Bohdan Zadura

Rada naukowa „Akcentu”
Przewodniczący rady naukowej „Akcentu” – prof. dr hab. Jerzy Święch
Członkowie rady: prof. dr hab. István Kovács (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt), prof. dr hab. Józef Fert (KUL), Edward Balawejder (TWP), Zofia Kopel-Szulc (ZPAP), prof. dr hab. Jerzy Kutnik (UMCS)

Recenzenci naukowi
Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS, Lublin)
Prof. dr hab. Bogusław Bakuła (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ, Kraków)
Prof. dr hab. Tadeusz Szkołut (UMCS, Lublin)

W miarę potrzeb korzystaliśmy także z opinii dr Anny Frajlich (Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku), dr Wiery Meniok (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) i prof. dra hab. Jana Władysława Wosia (emerytowany profesor uniwersytetu w Trydencie).

Procedury recenzowania oraz kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji
1. Do druku przyjmowane są – wyłącznie po wcześniejszej akceptacji tekstów przez recenzentów – opracowania o charakterze monograficznym, przeglądowym, polemicznym bądź krytycznym oraz artykuły naukowe poświęcone literaturze i innym dziedzinom sztuki w kontekście najnowszych osiągnięć myśli humanistycznej polskiej i światowej prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym, zawierające tytuł publikacji oraz imiona i nazwiska autorów wraz z informacjami biobibliograficznymi i przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki i wnioski, z precyzyjnym przytoczeniem cytowanej literatury (w przypisach).
2. Do redakcji zostają przyjęte wyłącznie niepublikowane wcześniej teksty.
3. Publikacja, aby mogła być dopuszczona do recenzji, powinna być zgodna z zasadami edytorskim obowiązującymi w wydawnictwach Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (są one podane na stronie internetowej „Akcentu” w zakładce Nauka w „Akcencie” – Zasady edytorskie).
4. Publikacje oceniane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki naukowej autora tekstu. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces); w innych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
5. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; ewentualnie uwagę o przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
7. Autorzy artykułów przyjętych do druku są zobowiązani do dosłania tytułu i streszczenia w języku angielskim oraz polskim, stanowiącym podstawę do przekładu.

Zasady edytorskie
1. Długość artykułu: 12-18 stron.
2. Czcionka: Times New Roman, rozmiar – 12; przypisy – 10. Interlinia: 1,5. Marginesy: 2,5 cm.
3. Tytuł i śródtytuły wyróżniamy pogrubieniem.
4. Dłuższe cytaty oznaczamy kursywą; krótsze cytaty (kilka słów niestanowiących samodzielnej całości syntaktycznej) w cudzysłowach (bez pochylenia).
5. Tytuły książek, artykułów, wierszy, spektakli bądź filmów w tekście głównym i w przypisach kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie, bez kursywy.
6. W tekście głównym pełne imiona autorów lub same nazwiska, bez skrótów (za to skróty imion w przypisach). Podajemy też skrót imienia i nazwisko tłumacza.
7. Właściwa redakcja przypisów, np.:

M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk 2002, s. 37.
J. M. Ellis: Literature Lost. Social Agendas and the Corruption of the Humanities. New Haven-London 1997.
W. Gutowski: Stefan Żeromski – „Dzieje grzechu” (w:) Lektury polonistyczne. Od realizmu do preekspresjonizmu. Pod red. G. Matuszek. Kraków 2001, ss. 199-205.
Zob. A. Leder: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Warszawa 1997; tenże: Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy. Warszawa 2004.
A. Wójtowicz: Czy tekst unosi to, co go niesie? Trzynaście lat liberatury, „Akcent” 2012, nr 2, ss. 43-49.
C. Lévi-Strauss: Struktura mitów (w:) tegoż: Antropologia strukturalna. Tłum. K. Pomian. Warszawa 2009, ss. 207-232.
M. Janion: Wampir…, dz. cyt., s. 67.
R. Michalski: W poszukiwaniu utraconej aury (w:) tegoż: Antropologia mimesis. Studium myśli Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna. Nowa Wieś 2008, s. 130.
Tamże, s. 9.
8. W celu uniknięcia szczególnie przykrych błędów uprzejmie prosimy o staranne przejrzenie tytułów przywoływanych dzieł (nie wyłączając tych obcojęzycznych!; obowiązuje pełna wersja tytułu), zapisów nazwisk oraz imion ich autorów, a także sprawdzenie numerów stron, z których zostały zaczerpnięte cytaty.
9. Artykuły w wersji elektronicznej można przesłać na adres akcent_pismo@gazeta.pl

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)
Redakcja „Akcentu” w trosce o uczciwość i rzetelność naukową, a także o wysoki poziom merytoryczny kwartalnika – przestrzegając standardów określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prosi autorów o ujawnienie wiadomości o wszystkich podmiotach (instytucjach naukowo-badawczych, stowarzyszeniach itp.) przyczyniających się do powstania danego artykułu (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Czytelnicy „Akcentu” powinni mieć pewność, że autorzy publikacji prezentują rezultaty wyłącznie swojej pracy, jeśli natomiast korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), bezwzględnie powinni o tym fakcie powiadomić, czyli ujawnić wkład poszczególnych twórców w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji dotyczącej autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych podczas przygotowania tekstu), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Co oczywiste, ghostwriting (w uproszczeniu: ukrywanie autorstwa) i guest authorship (w uproszczeniu: fałszowanie autorstwa) są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. towarzystw naukowych, instytucji zatrudniających autorów, stowarzyszeń edytorów naukowych), a także dokumentowane przez redakcję „Akcentu”, zwłaszcza te dotyczące łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Font Resize
Contrast