Józef Fert

Józef Fert

Fot. T. Grudzień

Józef Franciszek Fert (ps. Jan Welmart, Cyryl Włodawiuk, Zbigniew Poleszuk, Jacek F. Brzozowski) – ur. 7 lipca 1945 w Korytnicy nad Nidą. Rodzice: Franciszka z Urbańskich i Edward. Rodzeństwo: Stanisław, Longin, Zofia, Jan, Zbigniew, Lucyna (następnie imię zakonne w zgromadzeniu Kanoniczek Ducha Św. – Agnieszka), Barbara, Teresa. Żonaty z Krystyną Brzozowską, nauczycielką języka polskiego w szkołach średnich we Włodawie i Lublinie.
Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej: 1969 mgr (seminarium prof. Czesława Zgorzelskiego), doktorat na Wydziale Humanistycznym UMCS: 1979 (seminarium prof. Stefana Sawickiego na KUL, promotor: prof. Maria Grzędzielska UMCS), habilitacja na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w 1993 na podstawie książki Poeta sumienia. Rzecz o Norwidzie; tytuł profesora: 2005.
W latach 1968-1969 pracownik redakcji Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. Od 1970 do 1990 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. Działacz „Solidarności” i Komitetu Obywatelskiego woj. chełmskiego. Wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” KUL i członek Zarządu międzyuczelnianej komisji Związku (2002-2004). Wystąpił ze Związku w 2009 r.
W latach 1983-2004 sekretarz redakcji (nast. zastępca redaktora naczelnego) czasopisma „Studia Norwidiana”. Członek redakcji Dzieł wszystkich Norwida. Od 1986 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, początkowo w ramach umowy-zlecenia, od 1989 jako pracownik etatowy, najpierw w Zakładzie Badań nad Twórczością Norwida, następnie – na polonistyce KUL. W latach 1994-1996 adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, od jesieni 1996 kierownik nowo utworzonej Katedry Tekstologii i Edytorstwa. Od 1998 r. prof. nadzw. KUL, od 2006 r. prof. zwycz. W latach 1994-1999 kierownik Sekcji (obecnie Instytutu) Filologii Polskiej KUL, w latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i członek Senatu Akademickiego KUL. Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (2002-2006). Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania w latach 2004-2012.
Internowany w stanie wojennym (13 XII 1981 – 10 II 1982: Chełm – Włodawa).
W latach 1994-1999 współpracownik Radia Lublin (wespół z Marią Brzezińską prowadził Radiowe warsztaty literackie), współpraca – sporadyczna – z innymi rozgłośniami regionalnymi i ogólnopolskimi.
Członek stowarzyszeń naukowych i literackich: Towarzystwa Naukowego KUL – skarbnik w latach 2001-2003 i sekretarz generalny 2003-2004; Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – od 2005; Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – prezes Lubelskiego Oddziału SPP (2002-2004).
Wyróżnienia: Honorowy Obywatel Włodawy (1989), III nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Młodych Językoznawców (1966), Srebrna Odznaka Recytatora (dwukrotnie, w latach 1970-1989), Nagroda w Konkursie Literackim im. Józefa Czechowicza (1989) za tom Rytmy, Nagroda Literacka im. Józefa Czechowicza (1993) za tom Zapach macierzanki, Zasłużony Działacz Kultury (1978), Złoty Krzyż Zasługi (2005), Medal KEN (2008), Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Czechowicza (2007) za tom Kamienie, Nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL (2009), Srebrny Wawrzyn Literacki za całokształt twórczości (2012), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” (2012), Medal Prezydenta Miasta Lublin (2012), Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za twórczość (2012), Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego (2012), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2013), Nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Czechowicza (2013); tytuł: Bene Meritus Terrae Lublinensi w kategorii Kultura (wespół z prof. Jerzym Święchem za udział w edycji krytycznej Pism zebranych Józefa Czechowicza, 2014).
Główne dziedziny zainteresowań naukowych oraz działalności pisarskiej i wydawniczej: historia polskiej literatury romantycznej, tekstologia i edytorstwo dzieł literackich i prac naukowych, Cyprian Norwid, współczesna poezja polska.
W 1958 r. redagował pisemko szkolne „Zielona Trybuna”, tu również opublikował pierwszą opowiastkę znad Nidy. W 1964 r. debiutował jako poeta w piśmie studenckim „Polonista”, które współredagował; nast. recenzje w „Za i Przeciw”, w „Tygodniku Powszechnym”, „Kamenie”.
Publikacje naukowe: Norwid poeta dialogu (1982), C. Norwid: Vade-mecum, wstęp, oprac. tekstologiczne i edytorskie (1990, 1999, 2003, 2004), Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida (1993), T. Lenartowicz, H. Mickiewiczówna: Korespondencja, oprac. i wstęp (1997), C. Norwid: Błogosławione pieśni…, wybór, oprac. i posłowie (2000), T. Lenartowicz, J. Jabłonowska: Korespondencja, oprac. i wstęp (2003), C. Norwid: Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, oprac. i wstęp J. Fert, przedmowa J. Tischner (2004), Poezja i publicystyka (2010, 2012), J. Czechowicz: Wiersze i poematy, w: Pisma zebrane, t. 1-2, oprac. (2012), J. Czechowicz: Wybór wierszy i poematów, wybór i oprac. (2013). Ponadto kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Zbiory poetyckie i prozatorskie: Rytmy (1987), Zapach macierzanki (1992), Dominika (1994), Dolce far niente (2000), Latomia. Wybór wierszy (2003), Świętokrzyska zapaska (gawędy) (2007), Kamienie. Choklakia (2005), Galatea (2013).
Józef Franciszek Fert o sobie (fragmenty książki autobiograficznej)