Piotr Sendecki

Piotr Sendecki

Piotr Sendecki – ur. 1958 w Lublinie, z zawodu adwokat. W latach 1981-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii Prawa UMCS. Od 1984 r. w adwokaturze (obecnie w firmie Adw. Sendecki – spółka partnerska). Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, medycznym, handlowym (także jako członek rad nadzorczych spółek publicznych) i karnym – zwłaszcza w zakresie gospodarczych aspektów prawa karnego. Zajmuje się też ochroną praw człowieka (reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). Od marca do września 1989 r. doradca w biurze prawnym Zarządu Regionu Wschodniego NSZZ Solidarność. Uczestnik programu Canadian Bar Association i Rządu Kanady w 1991 r. (stypendysta w Ministerstwie Finansów w Ottawie). Otrzymał stypendium Netherlands Helsinki Committee i Netherlands Bar Association (Internship Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights, 1997), brał też udział w szkoleniach z zakresu prawa Unii Europejskiej (Training Programme in European Community Law; Bruxelles) oraz w studiach, konferencjach i seminariach z ochrony praw człowieka.

W latach 1992-2013 aktywnie działał w samorządzie adwokackim (2001-2007 – skarbnik i wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie; 2007-2013 – dziekan Izby Adwokackiej w Lublinie; 1997-2010 – wiceprzewodniczący, a następnie do 2013 – przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA; wykładowca, egzaminator i patron ok. 20 aplikantów).

Członek organizacji: prawniczych – International Bar Association, European Legal Network on Asylum / European Council on Refugees and Exiles (1995-2002 – koordynator w Polsce), Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie (2005-2008), Rady Programowej Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa (od 2012), Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica (od 2014 r. prezes zarządu). W 2000 r. brał udział jako ekspert ONZ w sprawach edukacji prawniczej i praw człowieka w Misji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMiK). Członek kolegiów redakcyjnych: „Polish Legal Review” i miesięcznika adwokatury „Palestra” (od 2006). Występuje jako arbiter w pozasądowych organach orzekających: 2008-2020 w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu (TAS) przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie (wiceprezes Trybunału w latach 2012-2020). Od 2012 r. przewodniczy Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.

Prowadzi działalność pro bono – w Stowarzyszeniu Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (od 2008; od 2012 – sekretarz zarządu), a także w Radzie Programowej oraz w Zarządzie Fundacji Służby Rzeczypospolitej (od 2015; od 2018 – prezes zarządu). Od 2018 r. do własnej rezygnacji w grudniu 2022 r. był członkiem Komitetu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze RPO. Od 2022 r. członek Rady Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”.

Uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2008), Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2013), Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2018). Publikuje artykuły prawnicze: naukowe, publicystyczne, historyczne (redakcja pracy zbiorowej Szkice z dziejów adwokatury lubelskiej, Lublin 2009) i biograficzne („Annales UMCS”, „Palestra”). Jako eseista w dziedzinie kultury debiutował w „Akcencie” (2016 nr 2), publikuje też w magazynie „Wszystko Co Najważniejsze”, głównie eseje poświęcone sztukom pięknym. Autor książki Między obrazem i dźwiękiem (Muzeum Narodowe Lublin, 2023). Mieszka w Lublinie.