Edyta Frelik. Wydawnicze echa Roku Johna Cage’a w Polsce

Spis treści numeru 4/2012

Wydawnicze echa Roku Johna Cage’a w Polsce

 

Skala i liczba przedsięwzięć zrealizowanych w Polsce w minionych miesiącach dla uczczenia setnej rocznicy urodzin John Cage’a przerosła najśmielsze oczekiwania. Oprócz całorocznego cyklu imprez artystycznych i edukacyjnych organizowanych w ramach Roku Johna Cage’a w Lublinie przez Ośrodek „Rozdroża” z inicjatywy jego dyrektora artystycznego Jana Bernada oraz profesora Jerzego Kutnika, amerykanisty i cage’ologa z UMCS, środowiska muzyczne Wrocławia, Bydgoszczy, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa oraz Łodzi upamiętniły dorobek amerykańskiego kompozytora koncertami, sesjami naukowymi, warsztatami, wystawami i projekcjami filmów. W urodziny Cage’a, 5 września, radiowa Dwójka zaprezentowała jego sylwetkę i dokonania w całodniowym bloku słowno-muzycznym. Trudno wyliczyć wszystkie inicjatywy podejmowane w mediach i w internecie, warto jednak odnotować, że oprócz zjawisk ulotnych obejmowały one również działania, które pozostawią po sobie trwały ślad w postaci publikacji. Oprócz czterech numerów „Akcentu” zawierających przekłady tekstów Cage’a i poświęcone mu artykuły na rynku wydawniczym pojawiły się – i pojawią się kolejne – książki, dzięki którym artysta ma szansę zapisać się w świadomości polskich czytelników mocniej, niż było to możliwe do tej pory. Choć i tak nie można narzekać, gdyż rodzima bibliografia Cage’a, mimo że niezbyt obszerna i rozproszona w czasie oraz w przestrzeni, daje niezłe pojęcie o jego dorobku i recepcji krytycznej.
Choć muzyka Cage’a była prezentowana w czasie trwania Warszawskiej Jesieni wielokrotnie, począwszy od występu Davida Tudora w 1958 roku poprzez kolejne wykonania utworów autora 4’33’’ w latach sześćdziesiątych (w 1964 roku miał miejsce pamiętny występ samego Cage’a), przez wiele lat nie pojawiła się w obiegu literackim żadna publikacja w języku polskim dotycząca jego życia i twórczości (nie licząc krótkich wzmianek w prasie fachowej, np. w „Ruchu Muzycznym”). Ponieważ nie były też dostępne nagrania płytowe ani nuty, polscy wykonawcy i kompozytorzy musieli je sprowadzać na własną rękę z zagranicy. Pierwszą ważną publikację tekstu Cage’a stanowił przekład Odczytu o niczym (Lecture on Nothing), dokonany przez muzykologa Michała Bristigera i zamieszczony w piśmie muzycznym „Res Facta” w 1969 roku1, natomiast pierwsze informacje o Cage’u znalazły się w Nowych szkicach z estetyki muzycznej Zofii Lissy2, w tekstach Stefana Morawskiego publikowanych w „Dialogu” oraz w jego Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki3, a także Estetyce i antyestetyce Marii Gołaszewskiej4 i w Teorii i estetyce awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku Zbigniewa Skowrona5.
Od 1990 roku mamy jednak do czynienia ze znaczącym wzrostem aktywności polskich muzykologów, krytyków sztuki, literaturoznawców i tłumaczy interesujących się Cage’em. Pierwszą tego zapowiedzią była napisana przez Joannę Grotkowską – obecnie pracującą w redakcji muzycznej Dwójki – praca magisterska pt. Światopogląd artystyczny Johna Cage’a (nie doczekała się ona jednak publikacji). W 1991 roku o prezentację postaci Cage’a pokusił się „Magazyn Artystyczny”, w którym ukazał się tekst Jerzego Kutnika Swobodne interpenetracje Johna Cage’a6, w następnym zaś roku Jadwiga Paja-Stach uzyskała habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim za rozprawę Dzieła otwarte w twórczości kompozytorów XX wieku, zawierającą również omówienia dokonań Cage’a7. W 1993 roku Centrum Sztuki Współczesnej w warszawskim Zamku Ujazdowskim zorganizowało „Dni Ciszy” – festiwal w całości poświęcony artyście, który zmarł rok wcześniej, na krótko przed osiemdziesiątymi urodzinami. Przegląd jego dorobku obejmował serię koncertów, wystawę tworzonych przez niego prac graficznych oraz konferencję naukową, podczas której wystąpili wybitni cage’olodzy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec i Japonii. Referaty nie zostały opublikowane, ale Jerzy Kutnik przygotował z tej okazji książkę John Cage. Przypadek paradoksalny8 – przystępnie napisane wprowadzenie do historii życia i twórczości artysty. Cały nakład rozszedł się natychmiastowo i publikacja znikła z rynku na wiele lat. Nie był to pierwszy lubelski wkład do polskich badań nad Cage’em. Mało kto dziś pamięta, że już w latach siedemdziesiątych profesor Andrzej Nowicki prowadził na UMCS zajęcia, w trakcie których omawiał filozofię sztuki amerykańskiego wizjonera. Ślad tego pozostał w książce profesora Spotkania w rzeczach9.
Takich śladów pojawiało się w latach dziewięćdziesiątych coraz więcej. Za najważniejsze należy uznać specjalne wydania magazynu muzycznego „Vivo”10 oraz „Literatury na Świecie”11, w których ukazała się pokaźna liczba przekładów tekstów Cage’a i eseje na jego temat, oraz kolejną książkę Jerzego Kutnika Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a – pierwszą w świecie i chyba jak dotąd jedyną monografię w całości poświeconą pisarstwu kompozytora12. Joyce’owskie fascynacje Cage’a dość obszernie przedstawił też Krzysztof Loska w pracy Wokół „Finnegans Wake”13 z 1999 roku. W minionym dziesięcioleciu ukazało się ponadto kilka tekstów omawiających dziedzictwo Amerykanina. Zagadnienie to podjęli Łukasz Guzek w Sztuce instalacji14, Joanna Grotkowska w magazynie muzycznym „Glissando”15 oraz Tomasz Misiak w Estetycznych kontekstach fonosfery16. Ważnym wydarzeniem była publikacja antologii współczesnych poetów amerykańskich w przekładzie Piotra Sommera – O krok od nich17. Autor zamieścił w niej dwie serie anegdot Cage’a: jedną z Silence, drugą z kolejnego zbioru jego pism – A Year from Monday.
W 2010 roku ukazały się trzy książki zawierające teksty samego Cage’a, a także eseje krytyczne na jego temat. Były to: zbiór Nowa muzyka amerykańska, obejmujący m.in. wspomnienie o artyście Richarda Kostelanetza, zapis radiowego happeningu z udziałem Cage’a i Mortona Feldmana oraz tekst Kyle’a Ganna o ekscentrycznych kompozytorach Ameryki, w którym kilka stron poświęconych zostało autorowi 4’33’’18; wybór pism Michała Bristigera z opublikowanym na nowo Odczytem o niczym w oryginalnym układzie typograficznym z „Res Facta”19 oraz monumentalna antologia Kultura dźwięku: teksty o muzyce nowoczesnej, uwzględniająca przekłady trzech tekstów Cage’a – Przyszłość muzyki: credo, Kompozycja jako proces: niezdeterminowanie i Wstęp do „Tematów i wariacji”. Choć żaden z pozostałych artykułów umieszczonych w antologii nie został poświęcony wyłącznie Cage’owi, jego nazwisko pojawia się w większości z nich wielokrotnie.
Swoistym preludium do obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora w Polsce stała się rozprawa doktorska Jerzego Lutego z 2006 roku, wydana w roku 2011 pod tytułem John Cage: filozofia muzycznego przypadku20. To ambitne studium o filozoficznych korzeniach sztuki Cage’a i jego wizji społecznej oparte zostało – jak wiele innych opracowań – na często nieuzasadnionym i, o czym mówili niektórzy uczestnicy majowej konferencji CAGE100 w Lublinie, mylnym przekonaniu, że wypowiedzi artysty o własnej twórczości i życiu są z natury wiarygodne. Z upływem czasu coraz łatwiej dostrzec – co uczynił m.in. Kyle Gann w zaprezentowanym referacie – że Cage nie tylko mylił się w rozmaitych kwestiach, ale że czasem mógł mieć tego świadomość. Błąd jednak, jak podkreślał inny uczestnik konferencji – Christopher Shultis, może być twórczy; przykład stanowi słynne wzajemne niezrozumienie, które legło u podstaw niezwykle inspirującej korespondencji pomiędzy Cage’em a Pierre’em Boulezem.
W roku jubileuszu Cage’a na rynku pojawiły się jeszcze trzy ważne książki. Pierwsza to wznowiony po latach wstęp do historii życia i twórczości artysty autorstwa profesora Kutnika21. Drugą jest tom Przeludnienie i sztuka, zawierający cztery teksty kompozytora w przekładzie Andrzeja Sosnowskiego, które ukazały się wcześniej w cage’owskim numerze „Literatury na Świecie”22. Trzecia to nieco spóźnione polskie wydanie Muzyki eksperymentalnej Michaela Nymana w przekładzie Michała Mendyka23. Nyman, znany przede wszystkim jako autor muzyki do filmów Petera Greenawaya, w 1974 roku wywołał sporo zamieszania w świecie muzykologów, podejmując się nieco karkołomnego zadania zdefiniowania pojęcia „muzyka eksperymentalna” jako etykiety odróżniającej twórczość Cage’a i młodszych kompozytorów podążających jego śladem od dzieł tzw. kompozytorów awangardowych. Sugerując, że to ostatnie pojęcie jest w istocie synonimem wstecznictwa, nie potrafił – co prawda – do końca obronić własnych tez, ale jego bogato ilustrowane dzieło stało się nieocenionym źródłem informacji o nowatorskiej muzyce lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Dla polskich muzyków i kompozytorów młodszego pokolenia będzie też inspirującym dowodem żywotności idei Cage’a, których obecność owi artyści bezbłędnie wyczuwają, nawet jeśli nie wiedzą dokładnie, skąd się wzięły „w powietrzu”. Znaczącego zagęszczenia refleksji można oczekiwać, kiedy ukażą się pokonferencyjne tomy zapowiedziane zarówno przez lubelski Ośrodek „Rozdroża”, jak i akademie muzyczne w Krakowie oraz Łodzi, gdzie w październiku odbyły się kolejne sesje naukowe poświęcone Cage’owi.

 


1John Cage: Odczyt o niczym. Tłum. Michał Bristiger. „Res Facta” 1969, nr 1.
2Zofia Lissa: Nowe szkice z estetyki muzycznej. PWM, Warszawa, 1975.
3Strefan Morawski: Anarchizm, dada, Artaud. „Dialog” 1976, nr 7; tenże: Dubuffet, Cage, Beck: światopoglądy. „Dialog” 1977, nr 8; tenże: Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
4Maria Gołaszewska: Estetyka i antyestetyka. Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
5Zbigniew Skowron: Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
6Jerzy Kutnik: Swobodne interpenetracje John Cage’a. „Magazyn Artystyczny” 1991, nr 8, ss. 14-21.
7Jadwiga Paja-Stach: Dzieła otwarte w twórczości kompozytorów XX wieku. Rozprawy Habilitacyjne, Wydanie 240, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991.
8Jerzy Kutnik: John Cage. Przypadek paradoksalny. Folium, Lublin 1993.
9Andrzej Nowicki: Spotkania w rzeczach. PWN, Warszawa 1991.
10„Vivo. Magazyn Muzyczny”, rok VI, wydanie specjalne, b.d. Numer zawiera trzy przekłady tekstów Cage’a (The Future of Music: Credo, Indeterminacy oraz 2 Pages, 122 Words on Music and Dance), wywiad Joanny Grotkowskiej z kompozytorem, rozmowę Charlesa Amirkhaniana z Cage’em i Conlonem Nancarrowem oraz kilka esejów i tekstów poetycko-typograficznych.
11„Literatura na Świecie” 1996, nr 1-2. Numer zawiera jedenaście tekstów Cage’a oraz eseje Marjorie Perloff, Joan Retallack, Charlesa Junkermana, Raya Kassa, Jerzego Kutnika i Piotra Sommera, a także reprodukcje serii akwarel wykonanych przez artystę w latach 1983-1990.
12Jerzy Kutnik: Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
13Krzysztof Loska: Wokół „Finnegans Wake”. James Joyce i komunikacja audiowizualna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
14Łukasz Guzek: Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007.
15Joanna Grotkowska: Przypadki Johna Cage’a. „Glissando” 2004, nr 2.
16Tomasz Misiak: Estetyczne kontekstach fonosfery. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009.
17O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich. Tłum. Piotr Sommer. Biuro Literackie, Wrocław 2006.
18Nowa muzyka amerykańska. Red Jan Topolski. Korporacja Ha!art, Kraków 2010.
19Michał Bristiger: Transkrypcje. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
20Jerzy Luty: John Cage: filozofia muzycznego przypadku. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011.
21Jerzy Kutnik: John Cage. Przypadek paradoksalny. Wydanie drugie. Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin 2012.
22Zob. tekst Jerzego Kutnika w tym numerze „Akcentu”.
23Michael Nyman: Muzyka eksperymentalna: Cage i po Cage’u (Experimental Music: Cage and Beyond). Tłum. Michał Mendyk. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.